Haalbaarheidsonderzoek

Bezint eer gij begint……

Een haalbaarheidsonderzoek is de analyse van functionele, technisch financiële, ruimtelijke en locatieaspecten  van een voorgenomen project, om een beslissing te kunnen nemen over de eventuele realisatie van het project. Uit de haalbaarheidsstudie vloeien mogelijkheden van projectbegrotingen voort die bij het nemen van een beslissing tegen elkaar worden afgewogen.

Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek uit waarbij het volgende kan worden nagegaan:

  • Komen de investeringskosten overeen met het budget van de opdrachtgever?
  • Blijft de hoogte van de exploitatiekosten aanvaardbaar?
  • Levert de investering het beoogde rendement op?
  • De weging tussen kosten en baten.

Een haalbaarheidsonderzoek vindt doorgaans plaats in de initiatieffase, waarbij wordt gezocht naar de randvoorwaarden, zoals die voor de opdrachtgever gelden.