Grondexploitatie

Wat is de werkelijke waarde van de grond….

Wij stellen een grondexploitatiebegroting op om (stedenbouwkundige) plannen op hun financieel-economische haalbaarheid te toetsen. Daarnaast passen we dit instrument toe bij het toetsen van de haalbaarheid van herontwikkeling van bestaand onroerend goed.

Meestal is grondexploitatiebegroting gekoppeld aan een ruimtelijk plan, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor een bouwlocatie.

We voeren deze berekeningen uit in de initiatieffase van een project om te komen tot een waardebepaling van de gronden binnen de locatie.

Als de uitkomst is dat de grond negatieve waarde heeft, kan het instrument worden gebruikt om vast te stellen welke bijdrage nodig is om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

De grondexploitatie kent een inkomsten- (baten) en uitgavenkant (kosten).

Deze inkomsten en uitgaven worden naar kostensoort gerubriceerd en inzichtelijk gemaakt.