Exploitatiekosten

Inzicht in de kosten gedurende het gebruik van ……………….

Onder exploitatiekosten worden verstaan de kosten die voortvloeien uit het in eigendom of in gebruik hebben van onroerende goederen.

Wij stellen de exploitatiekosten op volgens een indeling zoals vastgelegd in NEN 2632 en verdelen deze in gebouwgebonden en organisatie gebonden kosten.

Een verdere onderverdeling van de exploitatiekosten is als volgt:

 • Vaste kosten:
  • financieringskosten
  • afschrijving
  • erfpacht
  • huur en eventuele huurderving
  • belastingen
  • verzekeringskosten
 • Energiekosten:
  • elektriciteit
  • gas
  • water
  • overige energiekosten
 • Onderhoudskosten:
  • kosten voor technisch onderhoud
  • kosten voor schoonmaak onderhoud
 • Administratieve beheerkosten:
  • verhuurkosten
  • bemiddelingskosten
  • boekhouding
  • personeelskosten administratie
 • Specifieke bedrijfskosten:
  • bewaking
  • beveiliging

De exploitatie- en investeringskosten hebben een grote invloed op elkaar. De toepassing van energiebesparende maatregelen kunnen een hogere investering met zich meebrengen, maar kan wellicht op den duur worden terugverdiend.

Daarom zijn we voorstander van het inzichtelijk maken maken de kosten gebaseerd op levensduur.

Investeringen gebaseerd op exploitatiekosten betekend al vroeg in het ontwerpproces inzicht verkrijgen van de kosten en baten.

Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van de juiste afweging.